Advokátska kancelária,
JUDr. MÁRIA MIHÁLIKOVÁ

"Iuris praecepta haec sunt: honeste vivere, alterum non leadere, suum cuique tribuere." (Ulpianus: Právne princípy sú tieto: čestne žiť, druhému neškodiť a každému dať, čo mu patrí.) Mapa stránok


Odmena advokáta


Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (zmluvná odmena); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia o tarifnej odmene podľa § 9 až 14 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.
Zmluvná odmena sa môže určiť nasledovne (§2 ods. 2 Vyhlášky):

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované. Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.