www.advokat-mihalikova.sk

Advokátska
kancelária
Žilina

Poskytuje komplexné právne služby

Úvod

Advokát JUDr. Mária Miháliková so sídlom v Žiline poskytuje komplexné právne služby v rôznych odvetviach práva.

Cieľom advokátskej kancelárie je profesionálnym prístupom dosiahnuť spokojnosť klienta v konkrétnej právnej veci. Dôraz sa pritom kladie na vybudovanie nevyhnutnej dôvery medzi advokátom a klientom spolu s dodržiavaním povinnosti zachovávať mlčanlivosť a zabezpečením ochrany informácií.

Prioritou je záujem klienta dosiahnutý v súlade so zákonom a tento záujem má prednosť pred záujmami tretích osôb ako aj pred záujmami advokátky.

Advokátka pri svojej činnosti spolupracuje s geodetmi, notármi, znalcami, účtovnými a daňovými poradcami. 

Advokátska kancelária sa nachádza v meste Žilina, avšak právne služby sú poskytované v rámci celého územia Slovenskej republiky.

Právnik v Žiline/Pozemkový právnik/Trestný právnik/Rozvodový právnik

Rodinné právo/Pracovné právo/Exekučné právo/Dedičské právo/ a ďalšie

Zmluvy/Žaloby/Zastupovanie v súdnom konaní


právnik

Hlavnými zásadami advokátskej kancelárie sú:
Odbornosť  l  Diskrétnosť l  Flexibilita l  Hospodárnosť poskytovaných služieb l  Informovanosť klienta