Cenník

Odmena je dohodnutá v každom jednotlivom prípade osobitne pred začatím poskytovania právnych služieb v závislosti od špecifík danej právnej veci.

V prípade záujmu o informáciu o odmene za právne služby v konkrétnej veci kontaktujte advokátku telefonicky, emailom alebo prostredníctvom kontaktného formulára.

Odmena advokáta sa určuje na základe dohody medzi advokátom a jeho klientom (zmluvná odmena); ak nedôjde k dohode, na určenie odmeny advokáta sa použijú ustanovenia o tarifnej odmene podľa § 9 až 14 vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb.

Zmluvná odmena sa môže určiť nasledovne (§2 ods. 2 Vyhlášky):

Hodinová odmena – podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci
Paušálna odmena – môže sa dohodnúť za poskytovanie právnych služieb v určitom časovom období alebo na neurčitý čas; za úplné vybavenie veci alebo súboru vecí
Podielová odmena – sa môže dohodnúť vo forme podielu na hodnote veci, ktorá je predmetom konania pred súdom, alebo iným orgánom. Maximálna výška podielovej odmeny nesmie presiahnuť 20% z hodnoty veci.
Tarifná odmena – môže sa dohodnúť inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny podľa vyhlášky

Spôsoby určenia zmluvnej odmeny môžu byť kombinované. Základná sadzba tarifnej odmeny sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal.