Právne služby

Občianske právo

 • príprava a posudzovanie zmlúv podľa Občianskeho zákonníka (napr. kúpna zmluva, darovacia zmluva, zmluva o dielo,             zmluva o pôžičke, zmluva o výpožičke, nájomná zmluva, o podnájme, záložná zmluva, zmluva o ručení a iné)
 • právo nehnuteľností
 • vymáhanie pohľadávok
 • susedské vzťahy
 • zrušenie, modifikácia a vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov
 • zrušenie a vysporiadanie podielového spoluvlastníctva
 • dedičské konanie –  zastupovanie v dedičskom konaní, závet, dodatočné dedičské konanie
 • ochrana osobnosti
 • náhrada škody (na veciach, na zdraví, ušlý zisk a pod.)
 • vydanie bezdôvodného obohatenia
 • právo duševného vlastníctva – autorská zmluva, licenčná zmluva a iné
 • zastupovanie vo všetkých druhoch občianskoprávnych konaní
 • sprostredkovanie mimosúdneho riešenia sporov (mediácia, rozhodcovské konanie)
 • zastupovanie v exekučnom konaní podľa Exekučného poriadku
 • ochrana spotrebiteľa
 • poistné udalosti, poistná zmluva
 • občianske združenie, nadácia, nezisková organizácia
 • pozemkové spoločenstvo, urbár
 • vypracovanie návrhov na vydanie platobného rozkazu, žaloby, odvolania, sťažnosti a iné podania
 • zastupovanie v súdnom konaní

Právo nehnuteľností

 • prevody nehnuteľností (kúpna zmluva, zmluva o prevode bytu, darovacia zmluva, zámenná zmluva)
 • zmluva o výstavbe, vstavbe a nadstavbe domu
 • kompletný právny servis pri zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam do katastra nehnuteľností –               zastupovanie v katastrálnom konaní (vklad, záznam, poznámka, oprava chyby v katastrálnom operáte, zbierka listín)
 • nájom bytu, nájom nebytových priestorov, nájom pozemkov, nájom poľnohospodárskych pozemkov
 • vysporiadanie vlastníctva k nehnuteľnostiam (dodatočné dedičské konanie, vydržanie, inominátne zmluvy)
 • žaloby o určenie vlastníckeho práva, o neplatnosti zmluvy o prevode nehnuteľnosti, o neplatnosti nájomnej zmluvy, o               vypratanie nehnuteľnosti, zapieracie žaloby, a pod.
 • vysporiadanie podielového spoluvlastníctva, vysporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (dohoda, žaloba)
 • založenie spoločenstva vlastníkov bytov a nebytových priestorov a jeho zmeny
 • spisovanie a posudzovanie zmlúv o výkone správy bytového domu
 • právne rady ohľadom pozemkových spoločenstiev, urbáru
 • majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov
 • due dilligence, posúdenie právneho stavu pozemkov, kontrola a posudzovanie zmlúv, konverzia dokumentov
 • zmluva o vecných právach k nehnuteľnostiam – dohoda o zriadení alebo zrušení vecného bremena, o predkupnom práve, záložná zmluva, o zabezpečení záväzku prevodom práva

Rodinné právo

 • vyživovacia povinnosť
 • právne poradenstvo v oblasti náhradného výživného podľa Zákona č. 452/2004 Z.z.
 • určenie rodičovstva
 • zapretie otcovstva
 • rozvod
 • úprava styku s maloletým
 • povolenie uzavrieť manželstvo (maloletý, obmedzenie spôsobilosti na pr. úkony)
 • právne rady podľa zákona o rodine (pestúnska starostlivosť, poručníctvo, opatrovníctvo, osvojenie)
 • zastupovanie klientov v konaní pred súdom v rodinných veciach

Pracovné právo

 • pracovné zmluvy, dohody o zmene pracovných podmienok
 • dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • skončenie pracovného pomeru (výpoveď, dohoda, okamžité skončenie pracovného pomeru)
 • náhrada škody zo zodpovednosti zamestnanca alebo zamestnávateľa podľa Zákonníka práce
      (napr. hmotná zodpovednosť, zodpovednosť za škodu pri pracovnom úraze a pri chorobe z povolania)
 • bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci
 • pracovné podmienky
 • interné smernice, pracovné poriadky
 • nevyplatenie mzdy, pracovný úraz
 • poskytovanie právnych rád podľa Zákonníka práce
 • zastupovanie v pracovnoprávnych sporoch (žaloby o zaplatenie mzdy, o neplatnosť výpovede a pod.)

Správne právo

 • spisovanie podaní správnym orgánom, návrhy, žiadosti, odvolania a pod.
 • zastupovanie klientov pred správnymi orgánmi v zmysle Správneho poriadku
 • jedná sa najmä o 
 • katastrálne konanie
      – priestupkové konanie
      – územné a stavebné konanie
      – konanie vo veciach živnostenského registra
      – colné konanie
      – daňové konanie
      – konanie o sťažnostiach
 • správne súdnictvo – spisovanie žalôb a opravných prostriedkov proti rozhodnutiam správnych orgánov, zastupovanie v
      konaniach týkajúcich sa preskúmavania zákonností rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy

Trestné právo

 • zastupovanie obvineného v prípravnom konaní
 • zastupovanie obžalovaného na verejnom zasadnutí, hlavnom pojednávaní
 • zastupovanie odsúdeného – odklad výkonu trestu, milosť, podmienečné prepustenie, zahladenie trestu
 • zastupovanie poškodeného v adhéznom konaní
 • vykonávanie úkonov obhajcu v zmysle Trestného poriadku
 • vypracovanie trestných oznámení
 • komplexná obhajoba a zastúpenie vo všetkých štádiách trestného konania pre obvinených a poškodených (posúdenie
      problému, návrh riešenia, príprava obhajoby, zabezpečenie dôkazu, príprava obvineného na jednotlivé úkony, účasť na
      všetkých úkonoch trestného konania, vypracovanie všetkých písomných podkladov, sťažností a návrhov)
 • zastupovanie poškodených pri vymáhaní náhrady škody spôsobenej trestným činom

Obchodné právo

 • právo obchodných spoločností
      – zakladanie, zmeny, likvidácie spoločností
      – zastupovanie v živnostenskom konaní
      – príprava návrhov do obchodného registra vrátane zastupovania v registračnom konaní
      – príprava valných zhromaždení, zastupovanie klientov na valných zhromaždeniach
      – prevody obchodných podielov, majetkových účastí (akcie, podiely)
      – fúzie, rozdelenia, premena právnej formy, predaj podniku
      – zvyšovanie a znižovanie základného imania, iné zápisy zmien do obchodného registra
 • likvidácie obchodných spoločností a ich organizačných zložiek a výmaz obchodných spoločností
 • právo cenných papierov
 • nekalá súťaž
 • obchodnoprávne zmluvy
 • vymáhanie pohľadávok
 • náhrada škody
 • konkurzné a reštrukturalizačné konanie
 • zastupovanie v obchodnoprávnych sporoch
 • posudzovanie dokumentácie obchodnej spoločnosti; vypracovanie obchodných zmlúv
       (napr. kúpna zmluva, zmluva o dielo, zmluva o sprostredkovaní, zmluva o obchodnom zastúpení,
      mandátna zmluva, zmluva o uzavretí budúcej zmluvy, zmluva o tichom spoločenstve, licenčná zmluva a iné)
 • všeobecné obchodné podmienky

Vymáhanie pohľadávok

 • mimosúdne riešenie (predžalobná výzva, dohoda o splátkach, uznanie dlhu) uplatnenie pohľadávok súdnou cestou
 • správa pohľadávok
 • kúpa, predaj a postúpenie pohľadávok
 • započítanie pohľadávok
 • realizácia zabezpečovacích inštitútov pohľadávok (dobrovoľná dražba, exekúcia)

Ústavné právo

 • spisovanie podaní Ústavnému súdu
 • zastupovanie klientov pred Ústavným súdom